Pris

Vi oplyser ikke priser på vores hjemmeside, men du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende på telefon eller mail vedr. priser og tilbud. Du er naturligvis også velkommen til at rekvirere vores prisliste, som altid er vejledende og ex moms. Prislisten får du ved at henvende dig på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ringe til hovednummeret 65 331 331. Hvis der inden levering fra sælgers leverandører indtræder prisforhøjelser el. lign, såvel som forhøjede toldafgifter eller andre afgifter, forhøjes prisen tilsvarende. Vi forbeholder os ret til at ændre priser og konstruktioner uden forudgånde varsel.

 

Levering

Den normale leveringstid er 4-6 uger eller efter aftale. Som en del af vores service til de danske privatkunder leverer og igangsætter vi normalt maskinen hos kunden i følge aftale. Levering er derudover ab fabrik.

 

Betaling

Varer betales kontant ved levering medmindre andet er aftalt. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påbeløber morarenter fra forfaldsdatoen med 2% per påbegyndt måned.

 

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Der vil i alle tilfælde være et fradrag på 25% af varens oprindelige værdi. Varer, som er specialfremstillede, tages ikke retur.

 

Mangler

Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber inden 8 dage efter leveringen kræve udbedring eller omlevering efter sælgers valg. Køber kan kun ophæve aftalen, såfremt sælger ikke udbedrer eller omleverer inden en rimelig frist. I så fald kan køber kræve erstatning fra sælger, men en sådan erstatning kan aldrig overstige det leveredes værdi.

 

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betalingen er fuldt ud erlagt.

 

Garanti og produktansvar

Elkær Maskiner yder et års garanti for materiale- og konstruktionsfejl. Elkær Maskiner er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skade skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i købers besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset til de to foregående afsnit. Disse begrænsninger af sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst imod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvistigheder afgøres efter Dansk Rets regler og ved Elkær Maskiners hjemting.